Zaključci 81. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Zaključci 79. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020
Zaključci 82. sjednica kolegija gradonačelnika
12/08/2020

Zaključci 81. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko
Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19)
gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 17.03.2020. godine na 81. sjednici
stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko
Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Petra Sršan) donosi
sljedeće:

ZAKLJUČKE

1. Udruga sportske rekreacije „Sport za sve“ Mursko Središće – temeljem Zamolbe za
korištenje sportske dvorane Mursko Središće za održavanje turnira u odbojci koji bi se
održao 18.04.2020. godine u vremenu od 14,00-20,00 sati, obavještava se udruga da je
zbog preventivnih mjera sprečavanja zaraze koronavirusom – COVID 19, sportska
dvorana zatvorena. Obzirom da zbog nastale situacije trenutno zahtjev nije moguće
razmatrati, o novom terminu korištenja sportske dvorane odlučiti će se naknadno i o
istome obavijestiti udrugu.

2. Udruga veterana 7. gardijska brigada „PUMA“, Harambašićeva 34, Varaždin – za
provođenje djelatnosti i aktivnosti udruge odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od
3.000,00 kuna.

3. IPA Međimurje, Jakova Gotovca 7, Čakovec – za organizaciju i provođenje događaja
„Međunarodni moto susret EU&IPA&CRO“ u vremenu od 10. – 14. lipnja 2020. godine
odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 3.000,00 kuna.

4. Međimursko veleučilište u Čakovcu, Bana Josipa Jelačića 22/a – za potrebe organizacije
i provođenja 6. konferencije Innovation, Technology, Education and Management u Sv.
Martinu na Muri od 07. – 08. svibnja 2020. godine odobrava se pokroviteljstvo u iznosu
od 2.000,00 kuna.
5. VMO Peklenica – zapisnik 5. sjednice VMO prima se na znanje

6. Međimurska zaklada solidarnosti „Katruža“, Ruđera Boškovića 2, Čakovec – kao član
podupiratelj Zaklade odobrava se isplata članarine za 2020. godine prema Odluci kojom
Jedinice lokalne samouprave godišnje doprinose 1,00 kunu po stanovniku.

7. Nalaže se voditeljici Odjeka za opće društvene djelatnosti da sa Hrvatskim crvenim
križom, Karitasom, udrugom Društvo žena s područja grada i Mjesnim odborima održi
sastanak u svezi utvrđivanja liste korisnika pomoći u slučaju samoizolacije, zaraze ili
oboljenja od koronavirusa-COVID 19. Na sastanku će se ujedno utvrditi dinamika
pružanja pomoći potencijalnim korisnicima. Svi koji smatraju da će im biti potrebna
pomoć prilikom nabave i dobave namirnica ili lijekova mogu se javiti na broj telefona
370-771 (Gradska uprava) ili predsjednicima Mjesnih odbora ili predsjednicima udruga
koje će biti zadužene za koordinaciju oko pružanja pomoći.

8. Zbog preventivnih mjera sprečavanja zaraze koronavirusom – COVID 19, pozivaju se
građani da samo u krajnjoj nuždi koriste usluge komunalnog redarstva Grada Mursko
Središće.

9. Nalaže se Mjesnom odboru Sitnice da se momentalno pristupi čišćenju naselja Sitnice
od smeća. Zbog provođenja epidemioloških mjera i velikog broja stanovnika na malom
prostoru u naselju Sitnice obaviti će se deratizacija i dezinsekcija. Za provedbu mjera u
naselju Sitnice zadužuje se komunalni redar Drago Belše.

10. Gradonačelnik usvaja prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvršenja proračuna
Grada mursko Središće za razdoblje 01.01. – 31.12.2019. godine ,Odsjeka za financije,
proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb te isti upućuje Gradskom vijeću Grada
Mursko Središće na raspravljanje i usvajanje.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada
Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi
odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE
GRADONAČELNIK
KLASA: 021-05/20-01/227 GRADONAČELNIK
UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1 Dražen Srpak
Mursko Središće, 17.03.2020.

Skip to content