Zaključci 83. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Zaključci 82. sjednica kolegija gradonačelnika
12/08/2020
Zaključci 84. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020

Zaključci 83. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 27.04.2020. godine na 83. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Drago Belše, Marta Tuksar, Zoran Turk, Petra Sršan) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1.Analizom troškova za plaće zaposlenika Uprave Grada Mursko Središće koja je pokrenuta zbog pandemije bolesti COVID 19 utvrđeno je da trenutno Grad Mursko Središće za plaće zaposlenika izdvaja 7,7% izvornih prihoda proračuna od zakonski dopuštenih 20% dok se mjesečno na plaćama istih – voditelja i djelatnika na raznim EU projektima i na plaći gradonačelnika koji istu ostvaruje u Hrvatskom saboru mjesečno u proračunu Grada uštedi 50.000,00 kuna pa je tako bruto iznos potreban za mjesečne plaće 90.000,00 kuna umjesto 140.000,00 kuna što je temeljem toga ušteda od 600.000,00 kuna godišnje. Od 01. svibnja 2020. godine Odlukom gradonačelnika smanjuje se osnovica plaće službenika i namještenika u Upravi Grada Mursko Središće  za 10% s time da je sa svim djelatnicima postignut sporazum o tome i oni tu odluku podržavaju i prihvaćaju. Dar za Uskrs nije isplaćen, a što se tiče ostalih materijalnih prava kao što su naknada za korištenje godišnjeg odmora i božićnica isto će se isplatiti prema mogućnostima proračuna. Također, na Gradsko vijeće Grada Mursko Središće upućuje se prijedlog smanjenja od 10% svih ostalih naknada koje se isplaćuju iz proračuna Grada kao što su naknade za predsjednika i članove Vijeća mjesnih odbora, naknade gradskim vijećnicima, naknade zamjeniku gradonačelnika, naknada predsjedniku Gradskog vijeća, naknada predsjedniku Socijalnog vijeća, a sve to do normalizacije stanja s pandemijom i stanja punjenja proračuna.

2.Obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom bolesti COVID 19 i obustavom rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće od 19. ožujka 2020. godine nadalje i obzirom što Dječji vrtić ne ostvaruje nikakve druge prihode osim predodređenog sufinanciranja boravka djece iz gradskog proračuna, a i na okolnosti što su roditelji oslobođeni bilo kakvog plaćanja te na očekivano smanjenje prihoda preporučuje se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Maslačak“ da donese odluku da se za period obustave rada isplati plaća u visini od 75%, a nakon prestanka obustave rada da se plaća umanji za 10% te se time izbjegne poskupljenje dječjeg vrtića, a sve to i naravno s očekivanim smanjenim prihodima u gradskom proračunu. Što se tiče ostalih materijalnih prava kao što su naknada za korištenje godišnjeg odmora i božićnice navedeno će se isplatiti prema mogućnostima proračuna i poslovanja vrtića.

3.Obavještava se javnost da od sutra, 28. travnja 2020. godine do 15. svibnja 2020. godine na blagajni Centra za kulturu „Rudar“ mogu podnositi zahtjeve za oslobođenje plaćanja od komunalne naknade, odvoza kućnog smeća, oslobođenje plaćanja komunalne naknade s obzirom na novonastalu situaciju s bolesti COVID-19, a koji kriteriji su propisani u Dopuni Odluke o komunalnoj naknadi te svih ostalih pismena i zahtjeva i to uz pridržavanje epidemioloških mjera. Zahtjevi će se zaprimati: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08:00 do 12:00 sati i utorkom i četvrtkom od 13:00 do 17:00 sati.

4. Obavještava se javnost da će od sutra, 28. travnja 2020. godine s radom započeti blagajna za naplatu komunalne naknade i ostalih davanja koja se, zbog pandemije bolesti COVID 19, organizira  u holu Centra za kulturu „Rudar“ Mursko Središće pridržavajući se svih epidemioloških mjera. Radno vrijeme blagajne: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 13:00 do 17:00 sati, utorkom i četvrtkom od 08:00 do 12:00 sati.

5.Svim udrugama koje su putem Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata/manifestacija u 2020. godini ostvarile pravo na financijsku potporu isplatiti će se 20% odobrenih financijskih sredstava, a nastavak isplata ovisi od daljnjih mogućih aktivnosti i punjenja proračuna Grada Mursko Središće. Što se tiče odobrenih kapitalnih donacija podsjećamo udruge da je zahtjev za isplatu istih moguće podnijeti iza 01. rujna 2020. godine, a isplata će se također vršiti prema proračunskim mogućnostima.

6.Obzirom što više nema romskog pomagača u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Mursko Središće zaposlenog preko javnih radova, a niti najave javnih radova zadužuju se ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće i voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol da s Mjesnim odborom Sitnice dogovori volontiranje roditelja čija djeca pohađaju Dječji vrtić, a u svrhu pratnje kod autobusnog prijevoza djece u vrtić i iz vrtića. Preporuča se da jedan roditelj bude dežuran tjedan dana.

7.Daje se suglasnost Mirjani i Stjepanu Stojko, Josipa Šajnovića 1, Mursko Središće za korištenje četiri (4) javna parkirališna mjesta u vlasništvu Grada Mursko Središće za potrebe restorana „Schloss“ sa smještajnim kapacitetima.

8.Potiću se studenti i svi oni koji će obrađivati završne ili diplomske radoveiz društvenog, kulturnog, sportskog, gospodarskog i inog života vezano uz područje grada Mursko Središće da će se u 2021. godini moći prijaviti na natječaj Grada, a Povjerenstvo će izabrati najbolji rad te nagraditi istog s novčanog nagradom u iznosu od 4.500,00 kuna.

9.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da za potrebe završetka zida urni na groblju u Murskom Središću raspiše pozivni natječaj, a Odsjek za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb da u proračunu za 2020. godinu osigura financiranje istog.

10.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela da pokrene aktivnosti oko monitoringa odlagališta otpada „Hrastinka“.

11.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s Mjesnim odborom Štrukovec dogovori ulaganje u društveni dom u iznosu od 25.000,00 kuna.

12.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s Mjesnim odborom Križovec dogovori ulaganje u društveni dom u iznosu od 15.000,00 kuna.

13.Zadužuju se zamjenik gradonačelnika i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se pokrene aktivnost oko završetka obnove pila u naselju Peklenica.

14.Zadužuje se voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol i komunalno redarstvo da stupe u kontakt s Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije i Bioinstitutom u svezi dezinsekcije – tretiranja larvi i adulta komaraca na području grada Mursko Središće.

15.Zadužuje se komunalno redarstvo da s Mjesnim oborom Sitnice organizira čišćenje naselja od smeća putem rada za opće dobro.

16.Zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb za raspisivanje javnog poziva za sufinanciranje poduzetničkih kredita po programima Hrvatske banke za obnovu i razvitak  s ciljem promicanja poduzetništva mladih, žena i početnika te investicija privatnog sektora i to sukladno Odluci Gradskog vijeća koja je usvojena dana 26. ožujka 2020. godine.

17. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka javne nabave za obnovu nerazvrstanih cesta iza završetka radova na aglomeraciji u pojedinim ulicama.

18.Zadužuje se komunalno redarstvo da s komunalnim poduzećem Murs-ekom d.o.o. dogovori uređivanje tj. košnju javnih površina koje se spajaju s privatnim površinama (između nogostupa i privatne kuće) u onim domaćinstvima na području grada Mursko Središće gdje trenutno nema nikog iz razloga nemogućnosti dolaska iz inozemstva. Košnja će se izvršiti od strane Murs-ekoma bez naplate.

19.Pozivaju se građani koji su u nemogućnosti održavati površine zbog nemogućnosti dolaska iz inozemstva da se jave komunalnom poduzeću Murs-ekom d.o.o. koje im prema važećem cjeniku može izvršiti uslugu košnje ili uređivanja posjeda. Komunalno poduzeće Murs-ekom d.o.o. može se kontaktirati na broj telefona: 040/543-314.

20.Zadužuje se ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće da do kraja godine provede postupak digitalizacije Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

Klasa:021-05/20-01/306

Ur.broj:2109/11-20-01/1-1

Mursko Središće, 27.04.2020.g

Gradonačelnik Dražen Srpak

Skip to content