Zaključci 84. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Zaključci 83. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020
Zaključci 85. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020

Zaključci 84. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 19.05.2020. godine na 84. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Drago Belše, Marta Tuksar, Zoran Turk, Petra Sršan) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1.Za djecu koja pohađaju privatni dječji vrtić na području grada Mursko Središće u vremenskom razdoblju do završetka provedbe mjera Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta ili do konačnog popuštanja epidemioloških mjera grad Mursko Središće će  prema Odluci o sufinanciranju ekonomske cijene boravka djece u predškolskim ustanovama sufinancirati dio cijene kao što je navedeno u spomenutoj Odluci za svu djecu koja u tom razdoblju budu pohađala dječji vrtić, dok će se za ostalu upisanu djecu u privatnom vrtiću sufinancirati 10% od ukupnog iznosa sufinanciranja od strane Grada Mursko Središće.

2.Zid urni na groblju u Murskom Središću – u provedenom postupku jednostavne nabave od traženih sedam (7) ponuda u roku su pristigle dvije (2) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke Klesarstvo Karlo Antolašić j.d.o.o. iz Murskog Središća u iznosu od 199.278,50 kuna za izgradnju zida urni na groblju u Murskom Središću – zidarski i kamenarski radovi.

3.Prihvaća se ponuda tvrtke Nord-ing d.o.o. iz Čakovca za izradu izmjene projektne dokumentacije – idejni i glavni projekt prometnice za rekonstrukciju dijela ulice Matije Gupca i dijela Murske ulice i izradu izmjene projektne dokumentacije – idejni i glavni projekt oborinske odvodnje za rekonstrukciju dijela ulice Matije Gupca i dijela Murske ulice.

4.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za pokretanje postupka javne nabave za rekonstrukciju prometnice u dijelu ulice Matije Gupca i dijela Murske ulice i rekonstrukciju oborinske odvodnje dijela ulice Matije Gupca i dijela Murske ulice. Rok za pokretanje postupka je odmah po zaprimanju troškovnika. Rok za izradu troškovnika je 3 tjedna od dana ovog zaključka.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/20-01/360

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1

GRADONAČELNIK: DRAŽEN SRPAK

Mursko Središće, 19.05.2020.

Skip to content