Zaključci 85. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Zaključci 84. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020
Zaključci 86. sjednica kolegija gradonačelnika
12/08/2020
Zaključci 84. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020
Zaključci 86. sjednica kolegija gradonačelnika
12/08/2020

Zaključci 85. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 10.06.2020. godine na 85. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Drago Belše, Marta Tuksar, Zoran Turk, Petra Sršan) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1.Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije – odobrava se isplata financijskih sredstava u iznosu od 600,00 kuna za tisak publikacije „Što jesti kod šećerne bolesti tipa 2“

2.Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Čakovec – odobrava se isplata financijskih sredstava sukladno potpisanom Sporazumu za funkcionalnost rada Stanice.

3.Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da analizira potrebu postavljanja prometnog ogledala u ulici Živice u Peklenici te se komunalnom redaru nalaže da provjeri prohodnost i ispravnost poljskih puteva i po potrebi angažira Murs-ekom d.o.o.

4.Na temelju tražene tri (3) ponude pristigle su tri (3) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda Tiskare Zrinski d.o.o. u iznosu od 112.350,00 kuna s uključenim PDV-om za tiskanje 2.000 primjeraka monografije Grada Mursko Središće.

5.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Mursko Središće i ravnatelj Centra za kulturu „Rudar“ Mursko Središće za pokretanje postupka javne nabave temeljem odobrenih financijskih sredstava od strane Ministarstva kulture za nabavu audiovizualne opreme za Centar za kulturu „Rudar“ – projektor za prikazivanje najsuvremenijih filmskih naslova.

6.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Mursko Središće i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave po grupama radova za adaptaciju i uređenje nove Gradske uprave – zgrada Stare škole/bivšeg dječjeg vrtića do visine 500.000,00 kuna s PDV-om, a za što je osigurano 300.000,00 kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te 200.000,00 kuna iz gradskog proračuna. Također se zadužuje Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pripremu slijedeće faze – uređenje okoliša.

7.Obavještava se javnost da je projekt izgradnje kompostane prijavljen od strane komunalnog poduzeća Murs-ekom d.o.o. koje je 85% u vlasništvu Grada Mursko Središće i po 5% u vlasništvu Općine Selnica, Općine Sveti Martin na Muri i Općine Vratišinec odobren u 50 postotnom iznosu od 2.417.391,73 kune čime se rješava problem odlaganja biootpada za područje grada Mursko Središće i općina Selnica, Sveti Martin na Muri i Vratišinec. Također, uskoro će biti odobren prijavljeni projekt nabave 1000 komada kanti za biootpad, a idući tjedan će krenuti podjela kanti za biootpad domaćinstvima koja su se već uključila u odvoz biootpada te se pozivaju sva ostala domaćinstva da se uključe u odvoz biootpada.

8. Zadužuje se voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol da s informativno medijskim kućama dogovori praćenje i suradnju vezanu uz obilježavanje  Dana Grada i Ljeta uz Muru 2020., a isto će se financirati iz  Turističke zajednice grada Mursko Središće i proračuna Grada Mursko Središće.

9.Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za ugradnju stolarije na Etno kući.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/20-01/406

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1

GRADONAČELNIK: DRAŽEN SRPAK

Mursko Središće, 10.06.2020.

Skip to content