Zaključci 88. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Zaključci 87. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
12/08/2020
Svi u vrtić!
27/09/2018

Zaključci 88. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Zaključci – 88. sjednica kolegija gradonačelnika Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Meðimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 25.05.2015. godine na 88. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E 

 

 1. gradonačelnik usvaja novi Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Grada Mursko Središće za 2015. godinu koji će se primjenjivati od 01.06.2015. godine, te se isti dostavlja za objavu u „Službenom glasniku Meðimurske županije“,
 2. „Meðimurje zaing“ d.o.o., Zagrebačka 77, Čakovec – usvaja se ponuda za izradu elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat ureðenja desne obale rijeke Mure u Murskom Središću, u ukupnom iznosu od 4.400,00 kn,
 3. „Zodiac band“, Bogdan Bulat Bobo, Ivana pl. Zajca 17, Čakovec – usvaja se ponuda po cijeni od 8.000,00 kn netto za pružanje glazbenih usluga dana 07.08.2015. godine (petak) u sklopu manifestacije „Ljeto uz Muru“, u vremenu od 08,00 do 02,00 sati, uz obavezu izvoðača za postavljanje vlastitog ozvučenja i light showa,
 4. „Dika štik“ d.o.o, Brodec 6, Vratišinec – usvaja se ponuda za izradu 200 komada kapa sa tiskom po cijeni od 17,00 kn plus PDV/kom, za potrebe manifestacije „Spust murskih ladji 2015“ dana 20.06. i 21.06.2015. godine, te gradonačelnik ujedno zahvaljuje Privrednoj banci Zagreb na donaciji 5.000,00 kn za navedenu namjenu,
 5. „Autoprijevoz niskogradnja Branko Žganec“, Trg braće Radića 2, Mursko Središće – usvaja se ponuda za ureðenje i asfaltiranje dvorišta i parkirališta kod Porezne uprave u Murskom Središću, u ukupnom iznosu od 81.262,50 kn, te se zadužuje komunalni odjel Grada Mursko Središće za daljnje dogovore u svezi obavljanja navedenih radova, a Miljenko Štefanić, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za dogovor s Meðimurskom županijom u svezi sufinanciranja navedenih radova srazmjerno udjelu u vlasništvu,
 6. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  1) Bojan Bračko, referent za informiranje, zadužuje se za dostavu službenog dopisa Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ) u svezi neobjavljivanja podataka na teletekstu HRT-a o vodostaju rijeke Mure na vodomjeru u Murskom Središću, uz zahtjev da je isto potrebno što skorije urediti i objavljivati u cilju pravovremene informiranosti graðana,
  2) komunalni odjel Grada Mursko Središće zadužuje se za pojačano održavanje i čišćenje staza i javnih površina na groblju u Murskom Središću, a graðani se mole da održavaju čistoću oko grobova čiji su vlasnici,
  3) komunalni odjel Grada Mursko Središće zadužuje se za dogovor sa izvoðačem radova adaptacije zgrade pismohrane u svezi hitnog popravka i sanacije krovišta na zgradi gradske pismohrane, koje prokišnjava,

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE
GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/722
Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1
Mursko Središće, 25.05.2015.

GRADONAČELNIK:
Dražen Srpak
Skip to content