Zaključci 89. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Svi u vrtić!
27/09/2018
Zaključci 90. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
18/08/2020

Zaključci 89. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 03.08.2020. godine na 89. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Marko Jurović, Dolores Vrtarić, Janja Zorec Detić, Marta Tuksar, Petra Sršan, Mateja Novak, Zoran Turk, Drago Belše) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1.Na temelju prikupljenih informativnih ponuda i istraživanja cijena na tržištu, a zbog potrebe priključenja nelegalno izgrađenih i nelegaliziranih objekata u romskom naselju Sitnice na komunalnu infrastrukturu moli se Vladin ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za financiranje postupka izrade glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole i izrade geodetske situacije.

2.Nogometni klub “Rudar” Mursko Središće – prihvaća se pokroviteljstvo nogometne utakmice finala Kupa natjecanja Međimurskog nogometnog saveza u smislu financiranja večere za obje nogometne momčadi

3.Teniski klub Mursko Središće – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 2.000,00 kuna sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava  za kupnju tenisita.

4.Teniski klub Mursko Središće – prihvaća se pokroviteljstvo u održavanju Teniskog kampa – trodnevni kamp za djecu u iznosu od 2.000,00 kuna

5. Teniski klub Mursko Središće – odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 2.000,00 kuna iz rezerve zbog smanjenih prihoda zbog novonastale situacije vezane uz bolest COVID 19

6.Prihvaća se ponuda tvrtke GeoTop d.o.o za izradu geodetskog elaborate uknjižbe nerazvrstanih cesta – snimka izvedenog stanja, skica izmjene, prijavni list za katastar i zemljišnu knjigu s odlukom o nerazvrstanim cestama i očitovanjem upravitelja nerazvrstanih cesta – Planinarski dom PD “Bundek”

7. Murs-ekom d.o.o. – daje se suglasnost na dopunu cjenika usluga na groblju Mursko Središće, Peklenica – Križovec u cilju korištenja rashladne komore – 200,00 kuna po danu i ekshumacije posmrtnih ostataka iz jednog na drugo grobno mjesto – 3.125,00 kuna

8.Zbog potreba udruga i manifestacija, Turistička zajednica grada Mursko Središće kupit će dva kompleta peći s tanjurom promjera minimalno jedan metar s pripadajućom opremom (alfa, gorionik), a udruge će to moći koristiti na način da se jave u Murs-ekom gdje će se predmetna roba skladištiti i izdavati.

9.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za provođenje postupka jednostavne nabave u svezi potrebe izrade izolacije na objektu u vlasništvu Grada Mursko Središće – NK “Rudar”

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/20-01/­­­559

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1

GRADONAČELNIK

Dražen Srpak

Mursko Središće, 03.08.2020.

Skip to content