Zaključci 9. sjednice kolegija gradonačelnika

Sveobuhvatno prometno rješenje za sigurnost građana
08/10/2021
[ZAKLJUČAK] za osobe nepoznatog prebivališta
12/10/2021
Sveobuhvatno prometno rješenje za sigurnost građana
08/10/2021
[ZAKLJUČAK] za osobe nepoznatog prebivališta
12/10/2021

Zaključci 9. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 11.10.2021. godine na 9. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Dolores Vrtarić, Zoran Turk, Petra Sršan, Drago Belše) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

 1. Grad Mursko Središće u postupku je nabave radova na uređenju Spomen parka naftaštva i robe za multimedijalno uređenje Spomen doma rudarstva te se predviđa sklapanje ugovora o izvođenju radova i nabave robe sredinom studenog 2021. godine, dok će se uvođenje u posao obaviti najkasnije do 01. prosinca ove godine.
 2. Zadužuje se komunalni redar za organizaciju dežurstva i reguliranja prometa na dan Svih Svetih na grobljima u Murskom Središću i Peklenica – Križovec.
 3. Zadužuje se komunalno redarstvo da s Mjesnim odborima organizira sadnju jesenskog cvijeća po naseljima.
 4. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da pribavi tri ponude za rušenje objekta – bivša klaonica mesnice Hoblaj u centru grada.
 5. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove da pribavi tri ponude za izradu projekta za uređenje vanjskog dijela Spomen doma rudarstva – parkiralište kod objekta.
 6. Zadužuje se komunalni redar za završno uređenje ulice Matije Gupca i to na površini kod zvonika sv. Barbare te uzduž cijele ulice s lijeve strane.
 7. Budući da gradska lučica zadovoljava sve uvjete koje je Lučka kapetanija odredila zadužuje se pročelnik Ureda grada za raspisivanje pozivnog natječaja za iskazivanje interesa za vožnju turističkim čamcem na Muri u 2022. godine. Lučka kapetanija dopušta plovidbu čamaca za prijevoz najviše 12 putnika i na nerazvrstanom vodnom putu u postojećem stanju vodotoka uz njihovo odobrenje o posebnim uvjetima plovidbe, prihvata putnika, mjesta za vez te odobrenja lokalne samouprave i Hrvatskih voda.
 8. Zadužuju se pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da izradi Izvedbeni program rada zimske službe.
 9. Škola nogometa “Rudar” – temeljem Ugovora o financiranju programa/projekta odobrava se isplata tekuće donacije u iznosu od 25.000,00 kuna za kupnju sportske opreme.
 10. Dobrovoljno vatrogasno društvo Mursko Središće – odobrava se isplata novčanog iznosa od 12.350,00 kuna za popravak ugradbene pumpe na vatrogasnom vozilu Scania u vlasništvu DVD-a.
 11. Grad Mursko Središće objavljuje poziv za iskaz interesa gospodarstvenicima, OPG-evima i udrugama za sudjelovanje na ovogodišnjem Mesapu koji će se održati 20. i 21. studenog 2021.g. Pozivamo da se gore navedeni subjekti do 20.10. jave u Gradsku upravu ili na broj telefon 370 – 771 te će grad zakupiti izložbeni prostor ako će biti interesa.
 12. VMO Peklenica – prima se na znanje zapisnik 11. sjednice Vijeća mjesnog odbora Peklenica.
 13. Nord – ing d.o.o., Čakovec – prihvaća se ponuda u iznosu od 40.000,00 kuna (s PDV-om) za Izradu dopune projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za “Rekonstrukciju dječjeg vrtića u Murskom Središću – dogradnja 3 skupine sa svim pratećim sadržajima” prema zahtjevu investitora te povećanju projektnog zadatka s 3 skupina na 4 skupine te planiranih 300 m2 na cca 594 m2 građevine i 636 m2 nadstrešnice.
 14. Odobrava se isplata novčane pomoći u visini od 15.000,00 kuna obitelji Čurin za opremanje kuće koja je stradala u požaru u kolovozu ove godine iz programa socijalne pomoći.

 

 1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove za pokretanje i pripremu postupka jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju pješačko biciklističke staze u Poljskoj ulici u Murskom Središću.
 2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove za pokretanje i pripremu postupka jednostavne nabave za ugovoranje nadzora nad izvođenje radova na Spomen parku naftaštva i Spomen domu rudarstva.
 3. Zadužuje se pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove i voditeljica projekata za pripremu dokumentacije i prijavu projekta “Izgradnja pješačko biciklističke staze u Poljskoj ulici u Murskom Središću” na program “Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa” raspisan od strane Ministarstva unutarnjih poslova.
 4. Zadužuje se pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove i voditeljica projekata za pripremu dokumentacije i prijavu projekta “Etno kuća” na Program gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture u 2022. godini raspisan od strane Ministarstva kulture i medija.
 5. Zadužuje se ravnatelj Centra za kulturu “Rudar” da analizira javne pozive Ministarstva kulture i medija za moguće prijave na njih.

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak


KLASA: 007-01/21-01/244

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1

Mursko Središće, 11.10.2021.

 

 

Skip to content