Zaključci 92. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Svjetski dan profesora, učitelja i odgojitelja
05/10/2020
NATJEČAJ za dodjelu studentskih kredita za studente s područja Grada Mursko Središće za akademsku godinu 2020/2021
06/10/2020
Svjetski dan profesora, učitelja i odgojitelja
05/10/2020
NATJEČAJ za dodjelu studentskih kredita za studente s područja Grada Mursko Središće za akademsku godinu 2020/2021
06/10/2020

Zaključci 92. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 05.10.2020. godine na 92. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Josip Sršan, Marko Jurović, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Marta Erdelja, Petra Sršan, Janja Zorec Detić, Drago Belše) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1.Pozivaju se udruge koje organiziraju sportske i ostale događaje, a pogotovo u zatvorenim prostorijama, da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera, a gledatelji i nazočne osobe mjera distance i odgovornog ponašanja. Isto bi zapravo trebalo vrijediti za svakodnevni život – npr. odlazak u trgovinu, ljekarnu, banku,…

2.Nalaže se komunalnom redaru da na području grada Mursko Središće svaki petak u prijepodnevnim satima pregleda sve prometnice na kojima su trenutačno aktivni radovi na projektu aglomeracije i da izvođaču radova naloži da izvrši svu potrebnu sanaciju te da po potrebi dogovori polijevanje prometnica kako bi stanovnici tih ulica preko vikenda iste mogli normalno koristiti. Također, o istome je svaki petak potrebno izvijestiti i naručitelja Međimurske vode.

3.Zadužuje se pročelnik Ureda grada Mursko Središće za raspisivanje javnog poziva za zakup poslovnog prostora u TIC-u nakon preseljenja SRD “Mura” Mursko Središće u nove prostorije u ribičkom domu.

4.Zadužuje se pročelnik Ureda grada Mursko Središće za raspisivanje natječaja za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2020./2021. godinu – 10 studentskih kredita neodređenog smjera.

5.Zadužuje se v.d. pročelnik Upravnog odjela za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb da se u proračun za 2021. uvrsti sanacija ceste uz prugu.

6.Ustanova za obrazovanje odraslih DEFENSOR – prihvaća se ponuda za izvršenje poslova i zadaća iz područja civilne zaštite, gospodarenja otpadom, zaštite od požara i djelovanja Grada u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. Cijena mjesečnog anuiteta za navedene poslove iznosi 1.700,00 kuna s uključenim PDV-om.

  1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za raspisivanje pozivnog natječaja za izvođenje radova za rješavanje oborinske odvodnje te sanaciju prometnice u odvojku Martinske ulice na kč.br. 334 k.o. Mursko Središće

8.Zbog potreba Mjesnog odbora Hlapičina za uvođenje plinske mreže u ulicu “Uremović”, a na temelju razgovora gradonačelnika s direktorom Međimurje plina zadužuje se v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da stvar operativno pokrene s Međimurje plinom i Mjesnim odborom Hlapičina

  1. Na temelju zahtjeva Mjesnog odbora Hlapičina zadužuje se v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za upis prilaznog puta iza crkve sv. Ane u Hlapičini u zemljišnu knjigu.
  2. Kolegij gradonačelnika se određuje da prihvaća apel Mjesnog odbora Hlapičina za očuvanje postojeće vodovodne mreže i neće poduzimati nikakve radnje za stavljanje iste van funkcije.

11.Zadužuje se pročelnik Ureda grada Mursko Središće za koordinaciju s Međimurskom županijom vezano za postupak izrade III. Izmjena I dopuna prostornog plana uređenja Međimurske županije u djelu koji se odnosi na strateške ciljeve Grada Mursko Središće, a posebice s naglaskom na proširenje GZ Brezje prema istoku.

  1. Odobrava se zamolba župe sv. Martina Biskupa u svezi sanacije crkve sv. Ane u Hlapičini (područje grada Mursko Središće) za sufinanciranje istog temeljem potpisanog ugovora za sufinanciranje od strane Ministarstva regionalnog razvoja I fondova Europske unije. Iznos sufinanciranja Ministarstva regionalnog razvoja I fondova Europske unije je 150.000,00 kuna, a vrijednost radova 198.008,75 kuna te se iznos od 48.008,75 kuna odobrava od strane Grada Mursko Središće.

13.Međunarodno udruženje policajaca IPA – odobrava se zakup oglasnog polja unutar brošure Prometna bojanka za djecu formata ¼ stranice – 90mm x 60mm u iznosu od 2.190,00 kuna + PDV.

14.VMO Peklenica – prima se na znanje zapisnik sa sjednice

15.Prihvaća se ponuda tvrtke Directa d.o.o. za postavljanje vatrodojavnog sustava u novoj Gradskoj upravi u iznosu od 21.150,00 kuna s uključenim PDV-om te se za 2021. godinu planira ugraditi videonadzor.

16.Daje se suglasnost Gradskoj knjižnici i čitaonici Mursko Središće za instalaciju i podešavanje programske podrške ZaKi.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Dražen Srpak

KLASA: 007-01/20-01/07

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1

Mursko Središće, 05.10.2020.

 

Skip to content