Zaključci 93. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Matični ured Mursko Središće na novoj adresi
02/11/2020
[DONACIJA] NAJSJEVERNIJEG GRADA ŽUPANIJSKOJ BOLNICI ZA BORBU PROTIV BOLESTI COVID-19
05/11/2020
Matični ured Mursko Središće na novoj adresi
02/11/2020
[DONACIJA] NAJSJEVERNIJEG GRADA ŽUPANIJSKOJ BOLNICI ZA BORBU PROTIV BOLESTI COVID-19
05/11/2020

Zaključci 93. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 04.11.2020. godine na 93. sjednici stručnog kolegija održane elektroničkim putem  (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Josip Sršan, Marko Jurović, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Marta Erdelja, Petra Sršan, Janja Zorec Detić, Drago Belše, Zoran Turk) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

1.ŠRD “VERK” Križovec – odobrava se isplata kapitalne donacije sukladno potpisanom Ugovorom o financiranju programa i projekata u iznosu od 1.000,00 kuna za kupnju opreme – komplet za kotlovinu za potrebe Udruge.

 

  1. Mladen Ignac, Trg bana Josipa Jelačića 9, Mursko Središće – odobrava se zamolba za financijsku pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna za nabavu zimske odjeće i obuće i zimske opreme za trčanje.

 

  1. Grad Mursko Središće 05. listopada 2020. godine raspisao je natječaj za dodjelu 10 (deset) studentskih kredita za studente s područja Grada Mursko Središće za akademsku godinu 2020./2021. Rok za dostavu zamolbi i ostale dokumentacije bio je 27. listopada 2020.g. U zadanom roku zaprimljene su dvije zamolbe. Gradonačelnik prima na znanje prijedlog Odluke o dodjeli studentskih kredita predložen od strane Povjerenstva za dodjelu studentskih kredita, i donosi Odluku o dodjeli studentskih kredita kojom se krediti dodjeljuju dvoje (2) studenata s područja grada Mursko Središće, a s istima će se sklopiti odgovarajući ugovor o studentskom kreditu.

 

4.Izvođenje radova za rješavanje oborinske odvodnje i sanacije prometnice u odvojku Martinske ulice na k.č.br. 334 k.o. Mursko Središće –  u provedenom postupku jednostavne nabave radova od tražene 3 (tri) ponude u roku su pristigle 2 (dvije) ponude tvrtke “Blažon” usluge građevinskom mehanizacijom, i tvrtke Autoprijevoz – niskogradnja Branko Žganec. Kao najpovoljnija ponuda prihvaća se ponuda tvrtke “BLAŽON” usluge građevinskom mehanizacijom u iznosu od 37.791,75 kuna sa PDV-om.

 

  1. Provođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova: rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Murskom Središću nakon izgradnje sustava odvodnje – ulica Matije Gupca – u provedenom postupku jednostavne nabave radova od tražene 3 (tri) ponude u roku su pristigle 3 (tri) ponude tvrtke NORD – ING d.o.o., Moderna – Investa d.o.o. i VD projekt d.o.o. Kao najpovoljnija ponuda prihvaća se ponuda tvrtke Nord-ing d.o.o. u iznosu od 50.000,00 kuna sa PDV-om.

 

  1. Sukladno Mišljenju o usklađenosti planiranog zahvata u prostoru s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima i dokumentima prostornog uređenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije utvrđuje se da za potrebe pješačkog spajanja rudarske šetnice u Murskom Središću s postojećom poučnom stazom “Svetomartinska Mura” u Općini Sveti Martin na Muri prema odredbama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima i dokumentima prostornog uređenja nije potrebno pribaviti građevinsku dozvolu te stoga nema zapreka za izvođenje radova nakon ishodovanja dopuštenja koje sadrži uvjete zaštite priroda, a nisu vezani uz redovito održavanje šumskih i servisnih puteva Hrvatskih voda.

 

  1. Prihvaća se izvedbeni program rada zimske službe 2020./2021. godine za nerazvrstane ceste u nadležnosti Grada Mursko Središće.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK, Dražen Srpak

KLASA: 007-01/20-01/40

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1

Mursko Središće, 04.11.2020.

Skip to content