Zaključci 94. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Mjera za mlade: potpisani ugovori o dodjeli poticaja za kupnju ili gradnju prve nekretnine na području grada Mursko Središće
21/11/2020
POČELO ASFALTIRANJE ULICA
24/11/2020

Zaključci 94. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana23.11.2020. godine na 94. sjednici stručnog kolegija održane elektroničkim putem (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Marta Erdelja, Petra Sršan, Drago Belše, Zoran Turk I Janja Zorec Detić) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

 

1.UDRUGA ZA SINDROM DOWN Međimurske županije – odobrava se isplata donacije u iznosu od 1.000,00 kuna temeljem dostavljene zamolbe za potrebe rada udruge I izvođenje rehabilitacijskih programa.

 

  1. NK MURA HLAPIČINA – odobrava se isplata kapitalne donacije sukladno potpisanom Ugovoru o financiranju programa i projekata u iznosu od 15.000,00 kuna.

 

3.Tisak monografije Crkvenog zbora – u provedenom postupku jednostavne nabave od tražene 3 (tri) ponude pristigle su 2 (dvije) ponude tvrtke Tiskara Zrinski d.o.o. I Letis d.o.o. Kao najpovoljnija ponuda prihvaća se ponuda tvrtke Tiskara Zrinski d.o.o. u iznosu od 21.340,00 kuna s uključenim PDV-om.

 

4.Izvođenje asfalterskih radova u ulici Slatine – Odvojak ulice Slatine do spoja sa asfaltom kod Sobočan interijeri – u provedenom postupku jednostavne nabave radova od tražene 3 (tri) ponude u roku je pristigla 1 (jedna) ponuda tvrtke TEGRA d.o.o. Kao najpovoljnija ponuda prihvaća se ponuda tvrtke TEGRA d.o.o. u iznosu od 122.702,19 kuna s uključenim PDV-om.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK; Dražen Srpak

KLASA:007-01/20-01/62

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1

Mursko Središće, 23.11.2020.

Skip to content