Zaključci 95. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Aktualni sati – 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – Kristijan Antolović
05/12/2020
Aktualni sati – 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – Dragutin Stojko
07/12/2020
Aktualni sati – 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – Kristijan Antolović
05/12/2020
Aktualni sati – 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – Dragutin Stojko
07/12/2020

Zaključci 95. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 03.12.2020. godine na 95. sjednici stručnog kolegija održane elektroničkim putem  (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Marta Erdelja, Petra Sršan, Drago Belše, Zoran Turk i Janja Zorec Detić) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. NK “PLAVI” Peklenica, Trg pekleničkih rudara 1 – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 20.000,00 kuna temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

 

  1. S obzirom na to što su prodana sva gradilišta u ulici Slatine i Grad Mursko Središće ne raspolaže sa slobodnim gradilištima, grad pristupa pripremnim aktivnostima za projekt produljenja ulice Augusta Šenoe (od križanja s ulicom Augusta Cesarca prema zapadu u smjeru nekadašnjeg ribnjaka) čime bi se formiralo 10 novih gradilišta te se stoga zadužuje pročelnik Ureda Grada Mursko Središće da s vlasnicima parcela kojima prolazi koridor ceste organizira sastanak radi postizanja dogovora vezano za formiranje parcele uličnog koridora te formiranje novih građevinskih parcela. Promjenom urbanističkog plana Grada Mursko Središće dobiti će se još 3 gradilišta na kraju odvojka ulice Slatine u susjedstvu tvrtke Sobočan interijeri d.o.o. Ujedno se zadužuje privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da pribavi procjenu vrijednosti projektiranja te izvedbe radova na izgradnji prometnice, produljenju plinske mreže, mreže elektroopskrbe te produljenja sustava vodoopskrbe i odvodnje.

 

  1. Zadužuje se privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje radova na novo probijenoj trasi spajanja šetnice uz Muru i staze “Svtomartinska Mura”, a koji obuhvaćaju potrebita zacjevljenja propusta te čišćenje i uređivanje probijene trase.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK:     Dražen Srpak

KLASA: 007-01/20-01/          14

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1

Mursko Središće, 03.12.2020.

Skip to content