Zaključci 96. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Kriminalistička istraživanja završena
16/12/2020
Mursko Središće – Grad prijatelj djece: djeci vrtićke dobi slikovnice i edukativne knjige
19/12/2020

Zaključci 96. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 18.12.2020. godine na 96. sjednici stručnog kolegija održane elektroničkim putem  (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Marta Erdelja, Petra Sršan, Drago Belše, Zoran Turk i Janja Zorec Detić) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

  1. Zadužuje se pročelnik Ureda grada za postupak prijenosa vlasništva stare sportske dvorane u Murskom Središću s Ministarstva financija na Grad Mursko Središće.
  2. Zadužuje se voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti za dogovor s medijima oko sklapanja ugovora o medijskoj suradnji za 2021. godinu. Zbog predstojećih lokalnih izbora ugovori će se sklopiti za razdoblje 01.01.2021. – 31.05.2021. godine.
  3. Zadužuje se voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti za sazivanje Turističkog vijeća i Skupštine Turističke zajednice Grada Mursko Središće te donošenje Programa rada i financijskog plana za 2021. godinu
  4. Zadužuje se voditeljica EU projekata:

– da podnese redovito 9. izvješće kontrolnom tijelu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za projekt „Svi u vrtić!“

– da podnese izvješće Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja za projekt Zid urni na groblju u Murskom Središću.

– da prijavi projekt Rekonstrukcija ulice Matije Gupca i Murske ulice u Murskom Središću Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a u sklopu Programa podrške regionalnom razvoju.

– da provede jednostavnu nabavu za snimanje digitalnog sadržaja na temu Adventa i Martinja u Gradu rudara u sklopu projekta Cross Cultural Tool Kit financiranog iz Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020.

– za provedbu jednostavne nabave za suautorstvo u monografiji rudarstva i nabavu story teling-a za kreaciju postava Spomen doma rudarstva u sklopu projekta Energy Tour financiranog iz Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020.

  1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za adekvatnu sanaciju ulica koje neće moći biti asfaltirane zbog radova na aglomeraciji koje tehnički nije bilo moguće izvesti te da se također na tim pozicijama osigura oborinska odvodnja.
  2. Zadužuje se Mjesni odbor Hlapičina za očitovanje oko utvrđivanja uličnog koridora kod crkve sv. Ane u Hlapičini, a sve to kako bi se omogućio pristup stambenim česticama na tom djelu naselja.
  3. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za izradu glavnog projekta rekonstrukcije Selske ulice i autobusnog kolodvora u Murskom Središću kojim će se autobusni kolodvor prenamijeniti u javno parkiralište, a dio Selske ulice će se prenamijeniti u jednosmjerni promet. Ubuduće će autobusno stajalište biti smješteno bočno uz postojeću trafostanicu uz Selsku ulicu.
  4. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za izradu Plana rasvjete i Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete za područje grada Mursko Središće i to prema Zakonu o zaštitu od svjetlosnog onečišćenja

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK, Dražen Srpak

KLASA: 007-01/20-01/84

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1

Mursko Središće, 18.12.2020.

Skip to content