Zaključci 97. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – aktulani sat, odgovor na pitanje – Matija Varga
29/12/2020
POMOĆ ZA PODRUČJE ZAHVAĆENO POTRESOM
29/12/2020

Zaključci 97. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 29.12.2020. godine na 97. sjednici stručnog kolegija održane elektroničkim putem  (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Marta Erdelja, Petra Sršan, Drago Belše, Zoran Turk i Janja Zorec Detić) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

 

 

 1. Nogometni klub “Hajduk” Štrukovec – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 15.000,00 kuna temeljem Ugovora o financiranju projekata, programa i manifestacija udruga.

 

 1. Odbojkaški klub “Plavi” Peklenica – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 10.000,00 kuna temeljem Ugovora o financiranju projekata. programa i manifestacija udruga.

 

 1. Miners MC – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 7.000,00 kuna temeljem Ugovora o financiranju projekata, programa i manifestacija udruga.

 

 1. Planinarsko društvo “Bundek” – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 50.000,00 kuna temeljem Ugovora o financiranju projekata, programa i manifestacija udruga.

 

 1. SRD “Verk” Križovec – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 3.700,00 kuna temeljem Ugovora o financiranju projekata, programa i manifestacija udruga.

 

 1. SRD “Karas” Peklenica – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 2.000,00 kuna temeljem Ugovora o financiranju projekata, programa i manifestacija udruga.

 

 1. Nogometni klub “Torpedo” Križovec – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 7.580,66 kuna temeljem Ugovora o financiranju projekata, programa i manifestacija udruga.

 

 1. Lovačko društvo “Zec” Mursko Središće – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 15.000,00 kuna temeljem Ugovora o financiranju projekata, programa i manifestacija udruga.

 

 1. DVD Mursko Središće – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 50.000,00 kuna, a koja će ostati u pričuvi za kupnju novog vozila

 

 1. DVD Križovec – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 100.000,00 kuna za kupnju kombi vozila.

 

 1. DVD Peklenica – odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 100.000,00 kuna za nabavu visokotlačne pumpe, vatrogasne opreme i uređenje starog vatrogasnog spremišta.

 

 1. Župa sv. Martina biskupa – odobrava se isplata tekuće donacije u iznosu od 7.000,00 kuna za održavanje crkve sv. Ane u Hlapičini

 

 1. Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se temeljem Zapisnika VMO Peklenica uredi put koji vodi iz Ulice Zrinskih prema potoku Brodec u Peklenici.

 

 1. Šahovski klub Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe i odluke Povjerenstva odobrava se isplata novčane pomoći u iznosu od 2.000,00 kuna iz rezerve za udruge

 

 1. Nogometni klub “Rudar” Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe i odluke Povjerenstva odobrava se isplata novčane pomoći u iznosu od 5.000,00 kuna iz rezerve za udruge

 

 1. Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da pokrene postupak projektiranja i ishođenja građevinske dozvole za nastavak ulice Augusta Šenoe za potrebe izvođenja ceste za deset novih gradilišta. Ugovor s najpovoljnijim ponuđačem potpisati će se nakon pribavljenih suglasnosti svih vlasnika parcela u tom obuhvatu.

 

 1. Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s javnim poduzećima dogovori projektiranje infrastrukture – fekalna kanalizacija, vodovodna mreža, električna niskonaponska mreža, plinska i DTK mreža.

 

 1. Zadužuje se ravnatelj Centra za kulturu “Rudar” Zoran Turk, mag.hist. da se kroz povijesnu analizu javnosti predstave zaslužni građani ili dužnosnici na određenim funkcijama, a koji su direktno svojim radom utjecali i doprinijeli razvoju našeg grada. Odabir takvih građana ili dužnosnika trebao bi biti uvjetovan javno dostupnim podacima koji mogu potkrijepiti njihov doprinos razvoju i napretku.

 

 1. Prihvaća se ponuda tvrtke Urbia d.o.o., Čakovec u iznosu od 8.750,00 kuna s uključenim PDV-om za usluge stručne suradnje u prethodnom postupku za IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Murskog Središća

 

 1. Lucija Vrbanić, Rade Končara 3, Mursko Središće – odobrava se isplata novčane nagrade u iznosu od 1.000,00 kuna za dodijeljenu Dekanovu nagradu na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK;   Dražen Srpak

 

KLASA: 007-01/20-01/

UR.BROJ: 2109/11-20-01/1-1

Mursko Središće, 29.12.2020.

Skip to content