Zaključci 98. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

DOGOVORENI PROJEKTI ZA JEDNOSMJENSKU NASTAVU U MURSKOM SREDIŠĆU
13/01/2021
Jedna godina u novim prostorima – Dječji vrtić maslačak
13/01/2021

Zaključci 98. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 12.01.2021. godine na 98. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Marta Erdelja, Petra Sršan, Drago Belše, Zoran Turk, Janja Zorec Detić, Ivana Maltarić, Ivana Sakač) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

 

1.Gradonačelnik predlaže kolegiju da nadalje od 01.04.2021. godine užina za sve osnovnoškolce s područja grada Mursko Središće bude besplatna za roditelje to jest financirana iz gradskog proračuna. Grad Mursko Središće već i sad financira besplatni topli obrok za drugo i svako sljedeće dijete koje pohađa osnovnu školu te za sve osnovnoškolce osigurava besplatne bilježnice, sufinancira prijevoz i udžbenike. Zbog pomoći roditeljima smjer proračuna Grada u budućnosti, nakon završetka velikih projekata (aglomeracija, obnova cesta), usmjeravat će se na kvalitetu življenja za sve dobne skupine. Dodatna sredstva za financiranje užine za prvo dijete osigurat će se rebalansom proračuna na idućoj sjednici Gradskog vijeća koja će se održati početkom ožujka.

2.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da do konca veljače ishodi prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata u prostoru od Međimurske županije te prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja vezano uz projekt spajanja šetnice uz rijeku Muru Mursko Središće i svetomartinske Mure i da se glavni projekt uskladi s dobivenim posebnim uvjetima, a nakon toga da se s Hrvatskim vodama i Općinom Sveti Martin na Muri nastave radovi na uređivanju probijene trase.

3.Zadužuje se pročelnik Ureda grada da s vlasnicima parcela na području grada Mursko Središće u obuhvatu spajanja šetnice uz rijeku Muru Mursko Središće sa svetomartinskom Murom pribavi suglasnosti.

4.Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s izvođačem radova na rekonstrukciji ulice Matije Gupca napravi koordinacijski sastanak te da se radovi i aktivnosti na rekonstrukciji ubrzaju te će se kašnjenje radova priznavati isključivo zbog vremenskih neprilika.

5.Zadužuju se pročelnik Ureda grada i v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za nastavak aktivnosti odnosno ishođenje projektne dokumentacije, geodetske izmjere i potpisivanja sporazuma o formiranju budućih građevinskih parcela u ulici Augusta Šenoe u Murskom Središću.

 1. Zadužuje se pročelnik Ureda grada za provođenje postupka promjene Urbanističkog plana uređenja Grada Mursko Središće prema zadanom terminskom planu.

7.Zadužuje se v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da pokrene proces realizacije projekta uzdignutih ploha s pješačkim prijelazima uključujući ishođenje elaborata te dogovora sa Županijskom upravom za ceste Međimurske županije o gradnji i sufinanciranju navedenog. Obzirom što je jedna od tih ploha na državnoj cesti D209 na ulasku u naselje Štrukovec iz pravca Čakovec isto bi trebalo učiniti i s Hrvatskim cestama. Uzdignute plohe s pješačkim prijelazima postavile bi se u ulici Marka Kovača, Martinskoj, na ulasku u Hlapičinu iz pravca Sv. Martina na Muri, na ulasku u Peklenicu iz pravca Vratišinec, na ulasku u Križovec iz pravca Miklavec i na ulasku u Štrukovec iz pravca Čakovec.

8.Obavještava se javnost da će Grad Mursko Središće temeljem raspisanog javnog poziva od strane Ministarstva turizma i sporta pod nazivom “Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini” prijaviti projekt završetka dogradnje sportskih prostorija i tribine na NK “Rudar” Mursko Središće ukupnog iznosa 1,6 milijuna uz moguće financiranje do 1 milijun kuna ili do maksimalno 80% neto ukupnog iznosa. U slučaju pozitivne ocjene će se odmah po dobivanju Odluke pristupiti provedbi javne nabave kako bi se projekt do iduće zime dovršio zbog šteta koje nastaju jer je tribina zapravo krov objekta.

9.Zadužuju se pročelnik Ureda grada, Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i Odsjek za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol za nastavak razvijanja izletišta skela u Murskom Središću do ishođenja svih potrebnih dokumenata. Uz to, zadužuje se pročelnik Ureda grada da do 30.03.2021. godine raspiše javni poziv za zakup javne površine za potrebe postavljanja pokretne trgovine kako bi se do realizacije projekta izletišta skela omogućio dodatni sadržaj.

10.Zadužuju se pročelnik Ureda grada i v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za usklađenje projekta kružnog toga u ulici Marka Kovača sa Županijskom upravom za ceste Međimurske županije koja je za projektiranje navedenog odabrala tvrtku Nord-ing d.o.o. te za rješavanje pravno imovinskih poslova oko izgradnje istog.

 1. Zadužuje se komunalni redar i Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za proljetno uređenje grada Mursko Središće uključujući uređenje cvjetnih gredica i sadnju cvijeća putem tvrtke Murs-ekom d.o.o.. Nalaže se da se do blagdana Uskrsa završi s uređenjem koje je sezonski moguće.
 2. Zadužuju se pročelnik Ureda grada, v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i voditeljica EU projekata za pokretanje postupka jednostavne nabave putem aplikacije Agronet za projekt “Javno dječje igralište kod Etno kuće” i to temeljem Odluke o rezultatu administrativne kontrole, a nakon dobivene Odluke o financiranju. Ukupni iznos projekta je 367.811,25 kuna dok je iznos potpore za dodjelu 300.000,00 kuna. Rok za navedeno je do konca veljače.
 3. Zadužuje se pročelnik Ureda grada da ponovno stupi u kontakt s vlasnicima vezano uz otkup zemljišta za sportski park.
 4. Zadužuje se pročelnik Ureda grada da ponovno stupi u kontakt s vlasnicima zemljišta u “Frgofu” koja nisu još otkupljena.
 5. Gradonačelnik i pročelnik Ureda grada održat će sastanak u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na temu prijenosa vlasništva stare sportske dvorane u Murskom Središću.
 6. Zadužuju se ravnatelj Centra za kulturu “Rudar” i voditeljica EU projekata za prijavu projekta “Čitanjem do uključivog društva” putem Europskog socijalnog fonda, a kojim bi se osiguralo: bibliokombi, digitalizacija, informatička oprema, financiranje vozača, financiranje djelatnika za digitalizaciju, financiranje koordinatora projekta, književne večeri, predstavljanje knjiga, radionice za čitanje,…
 7. Zadužuju se ravnatelj Centra za kulturu “Rudar” i voditeljica EU projekata za prijavu projekta “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice” putem Europskog socijalnog fonda kojim bi se osiguralo: pomoć udomiteljskim obiteljima u kriznoj situaciji s bolesti Covid-19, predstava koja potiče udomiteljstvo, rad s djecom udomitelja, radionice, najam prostora, zapošljavanja te bi se također u navedeni uključile udruge s područja grada Mursko Središće.

18.Zadužuju se ravnatelj Centra za  kulturu “Rudar” i voditeljica EU projekata za praćenje raspisivanja javnog poziva Europskog socijalnog fonda i prijavu projekta “Kultura u centru” na navedeni, a putem istog bi se osiguralo: uređenje prostora, nabava nove opreme za udruga i Centar za kulturu, zapošljavanje djelatnika u Centru za kulturu, informatičko opismenjavanje partnerskih udruga, honorari.

19.Nalaže se komunalnom redarstvu i Upravi tvrtke Murs-ekom da se sva preostala domaćinstva koja nisu uključena u organizirani odvoz otpada što prije u to uključe jer inače to smeće završava u prirodi i njime se zagađuje okoliš, a ako se na isto ogluše da se primijene prekršajne mjere propisane Odlukom.

20.Zadužuje se referent za informiranje – administrativni referent za pokretanje postupka izlučivanja arhivskog gradiva.

21.Zadužuje se v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za provođenje postupka jednostavne nabave za asfaltiranje jedne od ulica u dogovoru s Mjesnim odborom u naselju Štrukovec do iznosa određenog u proračunu – 120.000,00 kuna. Rok za provođenje postupka jednostavne nabave je 30.03.2021. godine, a nakon toga slijedi realizacija.

 1. Zadužuje se v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s Mjesnim odborom Križovec utvrdi potrebno ulaganje u društveni dom u Križovcu do iznosa određenog u proračunu – 30.000,00 kuna te da za isto pokrene postupak jednostavne nabave. Rok za pokretanje postupka jednostavne nabave je 30.03.2021. godine, a nakon toga slijedi realizacija.
 2. Zadužuje se v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za provođenje postupka jednostavne nabave za uređenje Školske ulice u naselju Peklenica iza postavljanja fekalnih cijevi.
 3. Zadužuje se v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za uređenje vanjskog odbojkaškog igrališta s asfaltiranjem u naselju Peklenica do visine određene u proračunu – 50.000,00 kuna. Rok za pokretanje postupka jednostavne nabave je 30.03.2021. godine, a nakon toga slijedi realizacija.

25.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se do 30.03.2021. godine postave nova dječja igrala na sljedećim lokacijama: ulica Slatine, naselja Štrukovec, Križovec, Peklenica i Sitnice.

 1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za popravak svih postojećih igrala na području grada Mursko Središće. Rok za navedeno je 30.03.2021. godine.

27.Zadužuje se voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol da sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije dogovori izradu Plana dezinsekcije i deratizacije za 2021. godinu.

 1. Humanitarna akcija – Pomognimo zajedno Luciji da prohoda! – odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna za nabavu proteze koja će Luciji pomoći da ponovno prohoda. Također, pozivaju se građani da svojim dobrovoljnim prilogom pomognu Luciji da prohoda.

29.Zadužuju se pročelnik Ureda grada, voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol i ravnatelj Centra za kulturu “Rudar” za osmišljavanje teksta Javnog poziva studentima koji su moguće kroz završne ili diplomske radove obrađivali područja kulturnog, sportskog, gospodarskog i inog života vezanog uz područje grada Mursko Središće. Gradonačelnik osniva stručno Povjerenstvo u sastavu: Zoran Turk, Miljenko Cmrečak i Mirjana Mošmondor. Povjerenstvo će izabrati najbolji rad koji će se nagraditi s 4.500,00 kuna.

 1. Nastavlja se program promocije obrtnika, OPG-eva i malih tvrtki s područja grada Mursko Središće putem lokalnog portala gdje oni reklamiraju svoje proizvode i usluge. Zadužuje se Odsjek za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol za raspisivanje Javnog poziva za podnošenje prijava za financiranje programa promidžbe malim poduzetnicima s područja grada Mursko Središće za 2021. godinu te za provedbu tog projekta.

31.Nalaže se komunalnom redarstvu da s vlasnicima nekretnina u I. zoni provjeri stanje uređenosti i potrebe za sanacijom pročelja i ostalih elemenata gradnje te se ujedno apelira na vlasnike da pristupe dobrovoljnoj sanaciji uređenja pročelja i same nekretnine.

32.Prihvaća se ponuda Zaštitarsko ekološke udruge “Prijatelji životinja i prirode” Čakovec za obavljanje poslova skloništa za 2021. godinu.

33.U provedenom postupku jednostavne nabave u sklopu projekta “Cross-Curtural Tool-Kit” od tražene tri (3) ponude u roku su pristigle dvije (2) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke Reci Da d.o.o., Čakovec u iznosu od 9.250,00 kuna s uključenim PDV-om za izradu logotipa navedenog projekta.

34.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se u svrhu provođenja Eko etno programa (dječje vrtlarenje) u Dječjem vrtiću “Maslačak” Mursko Središće postavi osam visokih gredica za povrtnjak.

35.Zadužuje se ravnateljica Dječjeg vrtića “Maslačak” Mursko Središće da uz pomoć gradskih službi izradi službenu web stranicu Dječjeg vrtića “Maslačak” putem koje će roditelji moći dobivati informacije o redovnim djelatnostima vrtića.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK, Dražen Srpak

KLASA: 007-01/21-01/          3

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1

Mursko Središće, 12.01.2021.

Skip to content