Zaključci 99. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Potpisan Ugovor o javnoj nabavi građevinskih radova izgradnje kompostane Mursko Središće
08/02/2021
Grad Mursko Središće poduprijet će sopranisticu Mariju Vidović u novom projektu
11/02/2021

Zaključci 99. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13, 03/18, 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 08.02.2021. godine na 99. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Petra Sršan, Drago Belše, Zoran Turk i Janja Zorec Detić) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

  1. Zbog učestalih neodgovornih odlaganja raznog otpada, neodgovornog i nesavjesnog odbacivanja predmeta po ulicama i javnim površinama zadužuje se komunalno redarstvo za pojačano djelovanje te se nalaže komunalnom redarstvu da se utvrđeni počinitelji obavezno kažnjavaju. Građani se mole za suradnju u smislu davanja informacija o počiniteljima koje će biti isključivo u znanju komunalnog redarstva. Samo suradnjom možemo izbjeći ovakve nemile događaje te spriječiti zagađivanje okoliša.
  2. Gradonačelnik daje nalog komunalnom redaru i voditelju zimske službe da se zbog najavljenog snijega i velikih hladnoća održi sastanak s djelatnicima Murs ekoma i kooperantima uključenim u zimsku službu kako bi se dogovorila dinamika čišćenja, soljenja i čišćenja pješačkih staza.
  3. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za postavljanje antistres podloge ispod street workout sprava te postavljanje šipke za propadanje (deep bar).
  4. U provedenom postupku jednostavne nabave od traženih osam (8) ponuda u roku su pristigle četiri (4) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke VIZ-EX d.o.o., Nedelišće u iznosu od 24.625,00 kn s uključenim PDV-om za izradu glavnog projekta – Izgradnje prometnice – nerazvrstane ceste u Murskom Središću – produljenje ulice Augusta Šenoe s oborinskom odvodnjom.
  5. U provedenom postupku jednostavne nabave od traženih osam (8) ponuda u roku su pristigle četiri (4) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke VIZ – EX d.o.o., Nedelišće u iznosu od 19.762,50 kuna s uključenim PDV-om za izradu glavnog projekta – Izgradnja autobusnog stajališta, javnog parkirališta i izmjene regulacije prometa Selske ulice u Murskom Središću.
  6. U provedenom postupku jednostavne nabave od tražene tri (3) ponude u roku je pristigla jedna (1) ponuda te se prihvaća ponuda tvrtke TERMOINST-MT d.o.o., Mursko Središće u iznosu od 38.818,75 kuna s uključenim PDV-om za rekonstrukciju prostorija DVD-a Mursko Središće – Grijanje i hlađenje za potrebe Policijske postaje Mursko Središće.
  7. U provedenom postupku jednostavne nabave od tražene tri (3) ponude u roku su pristigle tri (3) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda Obrta za soboslikarske radove TIM VARGA, Peklenica u iznosu od 13.004,59 s uključenim PDV-om za rekonstrukciju prostorija DVD-a Mursko Središće – Zidarski i soboslikarski radovi za potrebe Policijske postaje Mursko Središće.
  8. Nakon ispitivanja tržišta najpovoljnija ponuda za izradu Idejno urbanističko-arhitektonskog projekta uređenja jednostavne građevine – pješačke staze koja će spajati Tekstilnu ulicu s Selskom ulicom s projektom opreme i troškovnikom je ponuda projektanta Loranda Klemenčića u iznosu od 12.500,00 kuna te se ista prihvaća.
  9. Prihvaća se ponuda tvrtke Futurteh d.o.o., Zagreb u iznosu od 10.000,00 kn + PDV za periodično preventivno-sigurnosno održavanje sustava scenske mehanizacije u Centru za kulturu “Rudar”.
  10. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za prikupljanje tri (3) ponude za izradu prometnog elaborata za potrebe postavljanja kućišta kamera za smirivanje prometa u Martinskoj i Frankopanskoj ulici te na cesti D209 na ulasku u naselje Štrukovec iz pravca Čakovca. Prometnim elaboratom uredit će se označavanje više pješačkih prijelaza u Martinskoj ulici i po potrebi u drugim ulicama. Također će se prometnim elaboratom definirati postavljanje vibro traka na ulasku u naselja Hlapičina, Peklenica i Križovec za usporavanje brzine. Na sugestiju Policijske uprave Međimurske i Županijske uprave za ceste, a zbog tehničkih razloga neće se postaviti uzdignute plohe, već će se postaviti kućista kamera i vibro trake.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK, Dražen Srpak

KLASA: 007-01/21-01/23

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1

Mursko Središće, 08.02.2021.

Skip to content