Zaključci 20. sjednice kolegija gradonačelnika

Uspon na Mount Everest, Batman i Škola čarobnih životinja u Centru za kulturu „Rudar“
02/03/2022
Besplatan koncert za Dan žena u Centru za kulturu „Rudar“
03/03/2022
Uspon na Mount Everest, Batman i Škola čarobnih životinja u Centru za kulturu „Rudar“
02/03/2022
Besplatan koncert za Dan žena u Centru za kulturu „Rudar“
03/03/2022

Zaključci 20. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 02.03.2022. godine na 20. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Zoran Turk, Dolores Vrtarić, Petra Sršan, Leonard Sanjković, Drago Belše) donosi sljedeće:

 

 

ZAKLJUČKE

 

 

  1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za kontrolu vodonepropusnosti krovišta u sportskoj dvorani te da se po potrebi i sanira.

 

  1. Slaven i Sandra Nedeljko – odobrava se sufinanciranje u iznosu od 2.000,00 kuna za odlazak na međunarodno pijanističko natjecanje “Davorin Jenko” u Beogradu za dijete Edvina Nedeljko.

 

  1. Temeljem zamolbe Planinarskog društva “Bundek” odobrava se zamolba za sudjelovanje u humanitarnoj akciji za planinarsko – edukativni izlet djece Udruge udomitelja djece Međimurja tako da će Grad Mursko Središće financirati troškove autobusnog prijevoza do Ravne Gore.

 

  1. “GeoTop” d.o.o., Štefanec – odobrava se ponuda za snimanje situacije terena s izradom geodetskog situacijskog nacrta položajno i visinski te podacima potrebnim za izmjene i dopune građevinske dozvole “Šetnica” u Murskom Središću u iznosu od 6.000,00 kuna s PDV-om.

 

  1. Ured ovlaštenog arhitekta Lorand Klemenčić – odobrava se ponuda za izradu dokumentacije: glavni elektrotehnički projekt (dopuna – vanjska rasvjeta) i geodetske podloge i elaborati (izmjene) u iznosu od 8.125,00 kuna s PDV-om.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/74

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 02.03.2022.

Skip to content