Zaključci 7. sjednice kolegija gradonačelnika

[ AGLOMERACIJA ]Dogovoreni rokovi trebali bi se poštivati
15/09/2021
Clint Eastwood vraća se u Centar za kulturu „Rudar“
16/09/2021

Zaključci 7. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 14.09.2021. godine na 7. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Mateja Novak, Dolores Vrtarić, Petra Sršan, Drago Belše) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE 

 

  1. Nalaže se komunalnom redaru da s predsjednikom Mjesnog odbora Sitnice utvrdi domaćinstva koja nemaju kantu za smeće, a prema Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Mursko Središće je obveza svih kućanstava biti uključeni u sustav odvoza smeća te da se tim domaćinstvima pismenim putem uputi poziv za preuzimanje kante za smeće kako bi se time što više spriječilo odbacivanje otpada u prirodu i zagađenje. Sva domaćinstva su dužna plaćati odvoz smeća prema važećim cjenicima komunalnog poduzeća Murs – ekom.

 

  1. Nalaže se komunalnom redarstvu da se u slučaju paljevina i ostalih kršenja po odluci komunalnog reda (odbacivanje otpada, ispuštanje otpadnih voda, ne uklanjanje ambrozije, ne održavanje građevinskih zemljišta …) izriču kazne, a ne opomene.

 

  1. Zadužuje se v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove za organizaciju sastanka s Hrvatskim cestama, Ministarstvom unutarnjih poslova i Županijskom upravom za ceste Međimurske županije na temu regulacija prometa na raskršću ulica Josipa Broza Tita – Marka Kovača – Tekstilna ulica.

 

  1. Zadužuje se pročelnik Ureda grada da s Lovačkim društvom “Zec” analizira pravne mogućnosti oko naplate potraživanja nastalih prema LD “Zec” vezanih uz nalete divljači koji se događaju u lovno gospodarskom području kojim upravlja lovačko društvo.

 

  1. Sportsko ribolovno društvo “Verk” Križovec – temeljem Ugovora o financiranju programa/projekta odobrava se isplata kapitalne donacije u visini od 3.150,00 kuna za kupnju hladnjaka za potrebe društva.

 

  1. DK elektro usluga j.d.o.o. – prihvaća se ponuda za postavljanje rasvjetnog tijela na neosvijetljenom dijelu odvojka u Poljskoj ulici u Murskom Središću u iznosu od 6.275,00 kuna.

 

  1. Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.2021. – 30.06.2021. godine.

 

  1. Zadužuje se voditeljica Odsjeka za opće-društvene djelatnosti, turizam,europske integracije i protokol da s predsjednikom Mjesnog odbora Sitnice izradi popis djece koji nisu polaznici dječjeg vrtića , a u obvezi su pohađati program predškolskog odgoja. Popis djece dostavit će se dječjem vrtiću “Maslačak” i Gradu Mursko Središće. Program predškolskog odgoja održavat će se u popodnevnim satima, minimalno u trajanju od 250 sati godišnje. Zadužuje se ravnateljica dječjeg vrtića za dogovor održavanja predškolskog programa u dječjem vrtiću. Predškolski program održat će se u školskoj godini 2021./2022. tj. do početka školske godine 2022. godine.

 

  1. Međimurskoj udruzi za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID odobrena su bespovratna sredstva za izgradnju Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID. Centar će postati regionalni i nacionalni model intersektorske suradnje i objedinjenog pristupa roditeljima zabrinutima za razvoj svog djeteta. Ukupna vrijednost projekta je 19.507.406,44 kn, a projektom je osigurano 14.982.626,78 kn kroz bespovratna sredstva. Preostalih 4.524.779,66 kn osigurat će vlastitim sredstvima od donacija te je stoga pokrenuta kampanja “Za prvih 1000 dana djetinjstva”. Grad Mursko Središće podupire navedeni projekt te će u proračunu za 2021./2022./2023. godinu (u svakoj proračunskoj godini) osigurati sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK:    Dražen Srpak

KLASA: 007-01/21-01/214

UR.BROJ: 2109/11-21-01/1-1

Mursko Središće, 14.09.2021.

 

 

Skip to content