Zaključci 74. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

I ove godine grad pomaže roditeljima u nabavi školskog pribora
11/07/2024
Želja je jedno lovačko društvo i streljana na hrastinki
11/07/2024
I ove godine grad pomaže roditeljima u nabavi školskog pribora
11/07/2024
Želja je jedno lovačko društvo i streljana na hrastinki
11/07/2024

Zaključci 74. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 10.07.2024. godine na 74. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Vlatka Županec, Josip Sršan, Petra Sršan Strojko, Zoran Turk, Drago Belše, Marta Erdelja, Marina Matjašić) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

 

1.Prvi hrvatski redarstvenik, Podružnica Međimurske županije – temeljem podnesene zamolbe odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 200,00 eura za tradicionalnu proslavu obljetnice osnutka udruge na državnom nivou.

2.Teniski klub Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 2.000,00 eura za kupnju tenisita i tlakovca za popločenje terena iza prvog igrališta, a prema Ugovoru o financiranju projekta, programa i manifestacija udruga.

3.Ustanova za obrazovanje odraslih DEFENSOR – prihvaća se ponuda za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Mursko Središće sukladno Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i jedinica lokalne samoupravu u iznosu od 1.000,00 eura s uključenim PDV-om.

4.A.S. – temeljem podnesene zamolbe odobrava se sufinanciranje troškova putovanja i natjecanja iz atletike za kćer P.S. u iznosu od 70,00 eura.

5.SRD „Verk“ Križovec – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 700,00 eura za kupnju majica za članove udruge, a prema Ugovoru o financiranju projekta, programa i manifestacija udruga.

6.Lovačko društvo „Zeko“ Mursko Središće – odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 663,00 eura iz sredstava rezerve, a za plaćanje zakupnine na adresi J. Šajnovića 41, Mursko Središće – stari lovački dom.

7.Zadužuje se savjetnik za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se ispita mogućnost gradnje streljane te manjeg objekta za potrebe lovačkog društva, obzirom što je riječ o zemljištu koje je u vlasništvu Republike Hrvatske. Obzirom što je staro lovačko društvo zbog šteta nastalih naletom na divlje životinje završilo u stečaju, a uz to je već prije egzistiralo još jedno lovačko društvo, gradonačelnik je danas, 10. srpnja 2024. godine, održao sastanak s predstavnicima Lovačkog društva „Zeko“ i Lovačkog društva „Mursko Središće“ te je iznio svoje stajalište da su dva lovačka društva nepotrebna te da bi svi lovci trebali biti članovi jednog društva, a da je to pogotovo važno ako bi se išlo u realizaciju projekta izgradnje streljane i lovačkog doma na Hrastinki (sanirano odlagalište). Grad Mursko Središće bi iz stečajne mase trebao dobiti preostala sredstva te bi to bio temelj za financiranje toga projekta. Uz to, do daljnjeg će se financirati zakupnina starog lovačkog doma obzirom što je u stečaju vlasništvo stekla tvrtka V.A.F.L. d.o.o. iz Zagreba, visina najma je 150,00 eura + PDV mjesečno.

  1. Zadužuje se v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela da pribavi popis od osnovnih škola koje pohađaju učenici s područja grada Mursko Središće te da se s nekom od trgovina s najpovoljnijim uvjetima sklopi ugovor temeljem kojeg će roditelji moći realizirati odobrene visine pomoći za kupnju školskog pribora. Roditelji će u odabranoj trgovini moći kupiti sav školski pribor poput kalkulatora, olovka, šestara, školske pernice, likovne mape i likovnog pribora, kolaže i tako dalje. Do kraja srpnja na službenim stranicama grada biti će objavljeno u kojoj trgovini će se moći realizirati financijska sredstva za kupnju školskog pribora. Učenici će za školski pribor dobiti : od I. do IV. razreda – 20,00 eura, od V. do VI. razreda – 40,00 eura, od VII. do VIII. razreda – 60,00 eura.
  2. Grad Mursko Središće će i ove godine za učenike osnovnih škola s područja grada Mursko Središće osigurati po 10 bilježnica po učeniku. Bilježnice će se podijeliti početkom školske godine.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 024-02/24-01/18

UR.BROJ: 2109-11-24-01-1

Mursko Središće, 10.07.2024.

Skip to content