Zaključci 26. sjednice kolegija gradonačelnika

Pretpremijera novog Jurskog parka i u Centru za kulturu „Rudar“
06/06/2022
WC na Šetnici svete Barbare od danas u funkciji
07/06/2022

Zaključci 26. sjednice kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 06.06.2022. godine na 26. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Petra Sršan, Leonard Sanjković, Drago Belše, Marta Erdelja, Zoran Turk) donosi sljedeće:

 

ZAKLJUČKE

 

1.Zadužuje se Upravni odjel za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb i Odsjek za opće društvene djelatnosti, turizam, protokol i europske integracije za pribavljanje ponuda za izvršenje deratizacije na cijelom području grada Mursko Središće te za aktivnosti oko dezinsekcije.

2.Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za iscrtavanje novoizgrađenog parkinga na prostoru bivše klaonice Hoblaj te rekonstruiranog parkinga kod rijeke Mure i to do obilježavanja Dana Grada.

3.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da pribavi ponude za projektiranje sportskog parka na poziciji ulice Franje Koroša do ŠRC “Zalešće”, a za koji je 95% zemljišta već otkupljeno. Za preostalih 5% zemljišta Grad Mursko Središće nije u mogućnosti pronaći vlasnika te će se to rješavati putem izvlaštenja. Navedeni projekt planira se prijaviti u NPO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.).

4.Dječji vrtić “Pahuljica” Mursko Središće – prima se na znanje Vaša Zamolba za povećanje ekonomske cijene te je Gradskom vijeću temeljem provedene analize poslovanja upućeni prijedlog novih cijena, a koji bi iznosio 1.700,00 kuna za desetosatni boravak djece, a za djecu koja pohađaju jaslice iznos bi bio 2.125,00 kuna. Nove cijene u okvirima su prosjeka Međimurske županije ili nešto niže, a trebale bi biti dostatne zbog svih nastalih poskupljenja za normalno financijsko poslovanje vrtića. Navedene cijene primjenjivat će se nakon usvojene odluke Gradskog vijeća odnosno od 01.09.2022. godine.

  1. Od tražene dvije ponude za iskop i uređenje oborinskog kanala u Murskom Središću (kod Agrohoblaja do gornjeg potoka) u roku su pristigle dvije ponude te se prihvaća jeftinija ponuda tvrtke “Gradnja Žganec d.o.o.” u iznosu od 7.200,00 kuna + PDV.

6.Jakopić Travel – prijevoz djece romske nacionalnosti u dječji vrtić “Maslačak” Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe za povećanje cijene prijevoza, Grad Mursko Središće analizirao je cijenu te se temeljem toga prihvaća povećanje cijene prijevoza s 450,00 kuna po danu na 550,00 kuna po danu s uključenim PDV-om.

7.Škola nogometa “Sveti Marko”, Selnica – temeljem podnesene Zamolbe odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 2.000,00 kuna za organizaciju Dječje olimpijade.

8.Škola nogometa “Rudar” Mursko Središće – temeljem Ugovora o financiranju projekata i programa odobrava se isplata kapitalne i tekuće donacije u iznosu od 39.000,00 kuna za nabavku nove garniture dresova i opreme za sve kategorije.

9.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za obnovu fasade kapele sv. Ane u ulici Matije Gupca Mursko Središće.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

KLASA: 007-01/22-01/201

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1

Mursko Središće, 06.06.2022.

Skip to content